Variant

# Kvalitetshåndbok

I vår kvalitetshåndbok har vi samlet rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Dette er hva vi hittil ser på som den beste måten å løse hverdagen. Har du spørsmål?. Mener du noe kan gjøres bedre?
Send inn forslag til endring.

# Lederplattform - tillitsledelse

Vi har bygd Variant med basis i tillitsbasert ledelse. Vi tror at alle varianter har et grunnleggende ønske om å gjøre en god jobb, og at de som regel evner å gjøre det. Vi tror at ved å legge til rette for at alle utnytter sine styrker kan vi som selskap nyte effekten av et samlet engasjement og summert beslutningskvalitet. Dette tror vi er den beste måten å nå Variants mål.

I praksis betyr dette at minst tre byggesteiner må være på plass:

 • Åpenhet og tilgang til informasjon - For å kunne utnytte tilliten må ansatte ha tilgang til informasjon og kunnskap til å ta gode avgjørelser. Derfor er innsikt i og informasjon om alt fra salgsprosesser, lønninger, ledergruppemateriell blant mange ting åpent og tilgjengelig hos oss.
 • Kommunisere og støtte oppunder at ansatte kan, bør og skal gjøre egne vurderinger - som ledere skal vi alltid prøve å coache heller enn å veilede. Vi skal bygge opp under de enkeltes styrker og utfordre hverandre.
 • Guidelines og beste praksis - Tidvis kan konklusjonen av egne vurderinger være at dette kan jeg ikke nok om. Derfor skal vi har veiledende rutiner og beste praksis som varianter kan lene seg på når de har behov for dette. Dette er råd og tips, og bør fravikes når du mener det er best.

Med dette ønsker vi en organisasjon med høy trivsel, som evner å snu seg relativt raskt og med veldig effekt og en organisasjonskultur som understøtter strategien.

# Salg og bemanning

Målet med salgs- og bemanningsprosessen er tredelt.

 • Sikre høy medarbeidertilfredshet
 • Sikre tilstrekkelig lønnsomhet i selskapet
 • Sikre høy kundetilfredshet

Høy medarbeidertilfredshet handler om at ansatte selv er med og kvalifiserer salgsmuligheten. Høy kundetilfredshet løses ved å ha riktig og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i pågående oppdrag. Derfor må man også se på bemanningsprosessen sammen med salgsprosessen.

Lønnsomhet sikres ved å ha høy kvalitet i alt salgs- og tilbudsarbeid slik at vi vinner nok salg. Variants tilbud skal alltid levere over kundens forventninger.

# Salgsprosess

For å håndtere salgsprosessen benytter vi en enkel Trello-tavle som verktøy. En salgsmulighet representeres med et kort i Trello, og tavlen representerer en salgstrakt hvor muligheter trekkes gjennom ulike salgsfaser til muligheten har blitt konkludert med.

Variant benytter disse fasene:

 • Lead Muligheter som foreløpig ikke har blitt materialisert i en konkret forespørsel fra kunde. Salgsmuligheter i denne fasen krever bearbeiding og forberedelser.
 • Til kvalifisering Her ligger konkrete forespørsler fra kunder, og hvor vi skal vurdere om vi ønsker å gå videre med muligheten.
 • Lage tilbud Kvalifiserte muligheter ligger i denne fasen mens tilbudet utarbeides.
 • Levert tilbud I denne fasen ligger muligheter som har blitt til leverte tilbud. Her ligger tilbudene til man muligheten er konkludert eller i forhandling.
 • Til forhandling Tilbud som er i forhandling med kunde, eller hvor konsulenter er intervju ligger i denne fasen.
 • Ferdig konkludert I denne fasen ligger muligheter som enten er vunnet eller tapt.

# Kvalifisering

Dette steget er veldig viktig med tanke på medarbeidertilfredshet. Her vurderer vi om oppdraget vil være bra for de enkelte konsulenter og for selskapet. I tillegg gjør vi også vurderinger om man skal benytte tid og penger på å levere tilbudt.

 • Sjekke av med aktuelle konsulenter om de ønsker å delta i oppdraget eller prosjektet. (Se under.)
 • Vurdere vinnersjanser opp mot innsats og oppdragets omfang. Er det verdt arbeidet? Har vi riktig kompetanse? Har vi kapasitet?
 • Vurdere etiske sider ved oppdraget. Er dette innafor Variants verdisett?

Vi er opptatt av at våre konsulenter skal oppleve oppdrag som meningsfylte, passe utfordrende og morsomme. Vi har tillit til at den ansatte vurderer hva som er bra for selskapet og samtidig bra for seg selv. Her er det viktig å ta hensyn til selskapets økonomiske situasjon til enhver tid. Basert på begge disse perspektiver velger konsulenten om han eller hun ønsker å delta.

# Lage tilbud

Her må den enkelte bruke sin kreativitet, kunnskap og erfaring for å lage best mulige tilbud. Ingen prosess kan erstatte dette, men det er lov å la seg inspirere av tidligere arbeid.

Alt salgsarbeid skal kontinuerlig lagres på docs, under Salg. Hver kunde har her sin egen mappe. For kunder der vi får flere forespørsler (typisk rammeavtaler) lager vi en mappe per avrop prefikset av tilbudsfrist som iso-dato (yyyy-mm-dd).

Viktig at det det som oversendes kunde (typisk pdf-er) lagres i en egen undermappe kalt ‘Til kunde’.

Det er viktig for oss å levere gode tilbud og stå for det vi sier. For å koordinere at vi ikke lover mer enn vi kan holde legges konsulenter vi har forpliktet gjennom et tilbud, inn som tilbudt i bemanning. Dette sikrer også at visibilitet og prognose beregnes riktig.

# Etter ferdig konkludert

Etter at en salgsprosess er konkluder er det viktig at vi lærer av denne og oppdaterer prosessen med eventuell ny kunnskap.

For hver mulighet skal vi

 • definere ulike parameter på hvert kort i Trello og
 • tenke igjennom om det var noen spesielle grunner til tap eller vinn som man skal oppdatere prosessen med

Etter en vinn skal:

 • signert kontrakt lagres på i egen undermappe kalt ‘Avtale’
 • bemanning oppdateres
 • tilbudte konsulenter varsles
 • seieren feires (om ikke annet så på Slack)

# Salgs- og bemanningsmøte

Hver fredag morgen, arrangeres et salgs- og bemanningsmøte. Møtet er åpent for alle ansatte, men frivillig for alle unntatt:

 • Daglig leder
 • COO
 • Designleder
 • Prosjektledere

I dette møtet oppdateres bemanning. Vi har spesielt fokus på alle eventuelt ledige de neste 8 ukene.

Deretter gjennomgås alle salgsmuligheter. Her kvalifiseres alle som ligger til kvalifisering.

Til slutt lages et kort referat fra møtet på Slack i kanalen #bemanning.

# HMS-håndboka

# Mål

Variant er rause i vårt miljøarbeid. Det gjelder både arbeidsmiljøet vi jobber i på en daglig basis og det globale miljøet vi alle er en del av. Som mange er vi forbrukere, men vi skal gjøre vårt ytterste for å gi så mye vi kan tilbake. Vi skal være en bedrift med engasjerte ansatte som ønsker å gjøre en forskjell med riktige valg i arbeidet vi gjør.

Vi jobber for å unngå ulykker, miljø- og helseskader. For å bidra til dette planlegger og prioriterer vi HMS-arbeidet på lik linje som fakturerbart arbeid.

# Organisering

Vår daglig leder, Odd Morten Sveås, har et overordnet ansvar for å følge opp de lover og forskrifter vi er underlagt.

Verneombudet har ansvar for å proaktivt følge med på HMS-situasjonen i selskapet, innhente innspill fra de ansatte og være et talerør for de ansatte i knyttet til HMS.

Den enkelte ansatte har et personlig ansvar for å følge opp og iverksette tiltak i sin hverdag og rapporterer tilbake til daglig leder.

Ansatte har også et ansvar for å melde fra til daglig leder om saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte.

# Verneombud

Selskapet skal legge til rette for at det velges et verneombud. Verneombudet velges for to år om gangen og velges på variantdagen i mars. Ledelsen kan ikke delta i valget eller velges som verneombud. Verneombud fra 2021 er Stine Bechmann og kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden vår og i internsystemer.

Verneombud har ansvar for opplæring av ansatte og oppdatering av aktuelle rutiner. Ved nyansettelser skal verneombud ha opplæring og vernerunde. Skjer viktige endringer i HMS-rutiner, er det verneombud og daglig leder som har ansvaret for at alle ansatte er informert. Dette formidles på Slack (i #viktig), med lenke til oppdatert informasjon i håndboka.

# Miljøfyrtårnansvarlig

Miljøfyrtårnansvarlig engasjeres for to år om gangen. Ansvarlig fra 2020 er Simen Strøm Braaten. Ansvarsområdet kan leses her. Kontaktinformasjon finnes på hjemmeside og i våre internsystemer.

# Hvordan jobber vi med bærekraft?

Bærekraft for Variant innebærer mye. Det er likestilling i arbeidslivet, en bærekraftig arbeidsdag, som både er spennende, utfordrende og lærerik. Vi ønsker at valgene vi gjør skal begrense vårt klimaavtrykk. Vi skal skape en kultur hvor vi er nysgjerrige, stiller spørsmål og tar gode valg.

Vi setter oss årlige mål om å redusere vår belastning på miljøet, vi kildesorterer og fører regnskap over eget avfall, energiforbruk og reiser med fly og bil.

Miljøfyrtårnansvarlig har ansvar for oppfølging og håndtering av dette.

# Kildesortering

Det meste vi produserer av søppel på kontoret er relatert til mat. Det kan være papiret til burritoen, en boks til salaten, et syltetøyglass, pose fra nøttene osv. For deg og meg er det altså viktigst å vurdere forskjellen mellom emballasje som skal i restavfall, og emballasje som kan skylles og resirkuleres.

Hva skal hvor?

Vi har en bøtte til det meste, og du finner dem på kjøkkenet eller like i nærheten.

Først et lite fun fact: Det er 95% mer energibesparende å smelte en brukt aluminiumsboks, som f. Eks en leverposteiboks, for å støpe en ny en, sammenlignet med den energien som trengs når aluminumen lages for første gang.

Eksempler på glass- og metallavfall:

 • Syltetøyglass
 • Leverposteiboks
 • Tuber fra kaviar, ost osv.
 • Lokk av metall
 • Øl- og vinflasker

Metallbokser, som for eksempel makrell i tomat, leverpostei osv., kjøres i oppvaskmaskina før den kastes. Det er for å begrense at det lukter død og fordervelse fram til søpla tømmes. Flasker og bokser med pant kastes i tønna fra Flaskefond, som står godt synlig i lokalet.

Elektronisk avfall kastes i en egen bøtte som du finner i «søppelrommet», i gangen ved siden av ansatt-inngangen vår. Der er det en rød bøtte med spesialavfall som tømmes to ganger i året.

Eksempler på e-avfall:

 • Ledninger
 • Batterier
 • Lyspærer og lysrør
 • Rengjøringsmidler og eventuelle spraybokser
 • Fargekassetter fra skriveren

Papiravfall kan sorteres tre ulike steder i lokalet – Ved miljøstasjonen på kjøkkenet, eller i papp-boksen ved kaffebordet i arbeidsområdet, eller i en tilsvarende pappboks på Prosjektrommet i hjørnet i 2. etg.

Eksempler på papp- og papiravfall:

 • Dokumenter
 • Reklame
 • Emballasje (pizzaeske osv.)
 • Servietter
 • Melkekartonger (la plastkorken sitte på)

Plastavfall er ren plast eller plastavfall du skyller først.

Eksempler på plastavfall:

 • Yoghurtbeger
 • Lokket på salatboksen
 • Plastemballasje fra teknologiske duppeditter
 • Lokket til leverposteiboksen
 • Tomme kaffeposer

Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir) kastes i restavfall. Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt annet. Siden Trondheim ikke har anlegg for å behandle matavfall ennå (men jobber med saken), så betyr det at vi kaster følgende i restavfallet,

Eksempler på restavfall:

 • Snus
 • Matrester
 • Kaffegrut
 • Knuste kopper/tallerkener osv.
 • Møkkete eller «tilgriset» emballasje (både plast og papir)
 • Tepose
 • Tørkepapir
 • Isopor

Knuste drikkeglass kan gjerne pakkes inn i avispapir eller noe lignende, og kastes i restavfall, ikke i glass- og metall.

Fun fact! Ett kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full guffe i en time. Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er nemlig energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon. (kilde: Sortere.no)

# Innkjøpsrutine

I den grad det er mulig skal vi bruke leverandører og produkter som forbedrer våre egne miljøprestasjoner, derfor er det viktig at vi stiller oss selv noen kjappe spørsmål før vi kjøper noe.

Sjekkliste

 • Tar den leverandøren her miljøansvar, eller finnes det miljømerkede, eller mer miljøvennlige alternativer?
 • Kan vi reparere eller gjenbruke?
 • Har vi behov for det her? Eller klarer vi oss uten?

Miljøansvar

Det kan være vanskelig å vite svarene på de spørsmålene, derfor anbefaler vi å starte med en kjapp kikk på hjemmesida (eventuelt søke på «leverandør + bærekraft/miljø»), eller enkelt og greit sende en epost. Spesielt om det er leverandører vi kjøper regelmessig av, så er det viktig at vi etterspør hvordan de tar miljøansvar. Det er en av de beste måtene vi kan ta mer ansvar på. Her er et eksempel du kan bruke: «Hei! Vi vurderer å kjøpe “x antall av dette produktet” av dere, men det er viktig for oss at det går overens med de miljøvennligeretningslinjene vi har for innkjøp. Kan du fortelle meg om hvilke grep dere har tatt, eller hvordan dere jobber med miljøansvar?» Om de kan vise til miljøsertifiseringer eller lignende prestasjoner så er det kjempeflott, men det viktigste her er at vi som forbrukere viser at dette er viktig for oss.

Leverandører vi bruker mye er undersøkt i denne oversikten

Mat etter arrangement

Når vi bestiller mat så skal vi jobbe med å begrense svinn og unødvendig avfall. Det gjelder da mer emballasje enn strengt tatt nødvendig, og begrense store mengder med rester. Mat som er igjen etter et arrangement skal settes i hylla i kjøleskapet som ermarkert med “Up for grabs”. Gjerne si i fra at det er tilgjengelig på #varianthuset, så kan noen andre få gleden av det til lunsjen dagen etter. Engangsartikler som kopper, tallerkener, bestikk osv. skal ikke være nødvendig siden vi har nok servise til 30-40 personer.

Gadgetbudsjettet

Med gadgetbudsjettet er vi alle teknisk sett innkjøpere. Nå skal ikke vi legge noen føringer på hvordan du velger å bruke akkurat ditt gadgetbudsjett, men vi anbefaler alltid å kjøpe f. Eks den dyre kvalitetstingen som du ikke ville kosta på deg ellers, som gjerne har en lengre levetid. Mange av oss sitter på hjemmekontor, og det er overraskende hva man kan få til på liten plass så lenge det er tilrettelagt for det. Eksempler her kan være god belysning, en stol med god støtte, heve-og senkepult, ekstern skjerm, tastatur (vi har faktisk en egen slack-kanal for det og #keebs) osv.

Om du vil kjøpe deg en ny telefon så er du hjertelig velkommen til det. Det eneste vi ber deg om er at du vurderer en «så-god-som-ny-telefon» før du kjøper den siste iPhonen. Da forlenger du levetiden til telefonen, samtidig som du får mye mer ut av gadgetbudsjettet ditt. Telefonene er som regel oppgradert med nytt batteri og ny skjerm, i tillegg til at du ofte får 2-års garanti, og slipper fram-og-tilbake-kommunikasjonen man ofte har ved å kjøpe brukt. Det er mange leverandører her, men noen alternativer er: Release, Swappie, Green Phones, Nesten Ny fra OneCall, God som ny fra Telenor, TeleOutlet, Like fin fra Telia.

# Fysiske lokaler

Variant er et konsulentselskap, der hvor mange ansatte tilbringer store deler av arbeidstiden ute i kundenes lokaler. HMS-håndboka dekker proaktivt arbeid med lokaler, men vi avgrenser dette til vårt kontor i Thomas Angells gate.

 • Renhold i våre lokaler gjennomføres av renholdere to ganger ukentlig
 • Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet
 • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi og Arbeidstilsynets lokalkontor. Innmelding skjer av daglig leder
 • Gårdeier sørger for avfallssytemene i bygget vi leier kontorplass i. Variant har i tillegg eget kildesorteringssystem med instruks, godt synlig i kontorlokalet. Gode rutiner skal bidra til å redusere svinn og avfall

Hvis ansatte opplever feil, mangler eller farlige situasjoner ute hos kunde ønsker vi at dette forsøkes varslet i henhold til kundens HMS-rutiner. Skulle dette ikke føre fram vil vi ta imot og håndtere saken i Variant-kontekst.

# Skjermbriller / Databriller

Som konsulenter i IT-bransjen jobber vi jevnlig foran en dataskjerm. Dette gir de ansatte rett til å få dekt synsundersøkelse og databrille av arbeidsgiver.

Merk at en databrille oftest er en enstyrke-brille, og er tilpasset avstanden til dataskjermen. Standard progressive briller som er egnet til daglig bruk, blir ikke regnet som databriller.

Det er ikke fastsatt en beløpsgrense, men dersom arbeidstakeren ønsker mer kostbare løsninger enn det som er nødvendig, plikter ikke arbeidsgiveren å dekke dette.

Vilkår for dekning er

 • at brillen arbeidstakeren skal bruke ved skjermarbeid, er ulik arbeidstakeren sin egen brille, dvs. at arbeidstakeren ikke kan bruke den vanlige brillen. Dette gjelder oftest personer over 40–45 år; eller
 • at arbeidstakeren trenger særskilt korreksjon på grunn av at han eller hun er svakt langsynt (hypermetropi) og/eller har skeve hornhinner (astigmatisme) eller liknende. Disse tilfellene kan gi problemer ved dataskjermarbeid.

Se også Arbeidstilsynets sider

# Branninnstruks

Gjør deg kjent med følgende i Varianthuset:

 • Rømingsveiene
 • Nærmeste brannmelder
 • Nærmeste slokkemiddel

Ved brannalarm, forlat bygningen gjennom rømningsveiene og gå deretter til samlingsplassen mellom sykkelparkeringen og Dromedarbakeriet. Hvis brann oppstår uten at automatisk alarm er utløst, trykk på brannmelder hvis mulig og gå deretter ut av bygningen og til samlingsplassen.

Vinduer og dører til rom, korridorer og trapperom må lukkes. Om mulig, forsøk å slokke brann med enten pulverapparat eller slange, men tenk på egen sikkerhet. Heis skal IKKE benyttes som rømningsvei.

Nødnummer til brannvesen er 110.

Rømningsveier og brannslykkingsutstyr er godt merket. Branninnstruks og redningsplan finnes som oppslag i kontorlokalet, i håndboka og gjennomgås med alle nyansatte. Brannøvelse gjennomføres en gang i året. Vedlikehold av brannvarslere og slukkeustyr utføres av gårdeier.

# Dokumentasjon

Det er viktig at alle i Variant har tilgang til dokumentasjon på ulike deler av HMS-arbeidet. I Variant har vi følgende HMS-dokumentasjon tilgjengelig:

# Regelmessig kartlegging

En gang i året skal verneombud sammen med daglig leder gjennomføre en kartlegging av HMS i Variant, inkludert en vernerunde. Punktene som skal gjennomgås er gitt i dette skjemaet som fylles ut og arkiveres.

Etter kartleggingen identifiserer verneombudet og daglig leder behov for tiltak som registreres i handlingsplanen med ansvarlig og frist for utbedring.

# Håndtering av avvik

Vi har ulike typer avvik. En feil eller en mangel, et forbedringspotensiale eller et varsel. Et varsel er alvorlig og håndteres sammen med din nærmeste leder ved hjelp av Arbeidstilsynets retningslinjer. Feil, mangler eller forbedringspotensiale tar vi gjerne i fellesskap. Vi skal sørge for å håndtere avvik slik at vi lærer av dem og unngår at de oppstår på nytt. Som med mye annet bruker vi Slack for å melde i fra. Enten til nærmeste leder eller i dedikert kanaler. Eksempler kan være:

 • Finner du forbedringspotensiale i våre Variant-lokaler? Si i fra på #varianthuset
 • Opplever du forbedringspotensiale ute hos kunde? Si i fra til din kontaktperson eller nærmeste leder
 • Opplever du avvik knyttet til psykososiale forhold (er ting kjipt)? Si i fra til din nærmeste leder eller verneombud over en god kopp kaffe på Fredrikssons ❤️
 • Har du innspill til forbedringspotensiale knyttet til vår avfallshåndtering? Meld i fra på #bærekraft
 • Er du usikker på hvor avviket skal håndteres? Ta det med din nærmeste leder eller verneombud

Eventuelle tiltak for å rette opp i avvik skal registreres i handlingsplanen.

# Handlingsplan

Selve handlingsplanen er implementert som en egen liste i Trello-tavlen operativt. Ledergruppen har ansvaret for at handlingsplanen blir fulgt og tiltak løst. Handlingsplanen er et agendapunkt i alle ledermøter.

# Gjennomgang av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

Daglig leder har ansvar for at HMS-arbeidet fungerer effektivt. En grundig vurdering og gjennomgang foretas en gang i året i et møte mellom daglig leder og ansatte.

Før dette møtet må alle forhold i tilknytning til helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet være kartlagt.

Dette gjøres som en del av Variantdagen i oktober hvert år.

På møtet tar vi opp:

 • resultatene fra kartleggingen og feil og mangler for siste år
 • om eksisterende rutiner er gode nok og følges
 • opplæringsbehov for neste år
 • om mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er nådd og setter nye mål for neste år
 • nye krav i lov og forskrift
 • handlingsplan med tiltak for neste år
 • nødvendig oppdatering av dokumentasjon

# Få ombord nyansatte

Vi vil at prosessen fra du har signert med oss, til dagen du starter og også tiden etterpå skal oppleves som god. Vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og at du blir bedre kjent med oss og firmaet. Vår prosess er relativt detaljert, og i stadig endring. For tiden ser den slik ut:

# Frem til fadder blir satt (Rekrutteringsansvarlig)

 • Få den nyansatte til å fylle ut nettskjema for nyansatte. (Her velger du blant annet PC)
 • Opprett bruker for AD, Mail i office 365.
 • Etabler CV i CV-partner, og inviter den nyansatte inn for å starte på dette arbeidet.
 • Ta bilde til CV
 • Tildele fadder

# Frem til oppstartsdato (Fadder)

 • Invitere ansatt til Variant-dagen(e) og/eller noe sosialt. Mål: Møte og bli kjent med alle i Variant
 • Informere om planlagte aktiviteter (som Nyttårskalas)
 • Ha en faddermiddag (gjerne flere nyansatte og faddere om overlapp)
 • Forberede ansatt på oppdraget og prosessene rundt bemanning av oppdrag.
 • Invitere til Slack
 • Forberede goodie-bag
 • Bestille utstyr
 • Bli enig om oppstartsdagen. Sted og tidspunkt. Lunsj “på huset” hvis man ikke er ute i oppdrag.
 • Ordne med portering av telefonabonnement

# Før oppstart (CEO/COO)

 • Bestille telefonabonnement
 • Registrere som ansatt i Uni, ellers blir det dårlig med lønn.
 • Melde inn i forsikringer (Gjensidige)

# Etter oppstartsdato (Fadder)

 • Be ansatt om å oppdatere CV
 • Hvis designer: Gjennomgang av templates, canvas og andre designfiler som kan være kjekk å bruke
 • Gjennomgang av det praktiske i lokalet vårt
 • Oppfølgingsprat etter et par uker for å høre hvordan oppstarten har vært
 • Ta et flott bilde av deg for din CV (men også for å vise verden hvor stolt vi er for å ha deg på laget).
 • Invitere inn i #salg på Slack
 • Fasilitere valg av personalleder etter 3 måneder
 • Oppdater malkortet Onboarding basert på erfaring fra siste onboarding. Hør med nyansatt om hun eller han har innspill

# Sosiale aktiviteter

Vi oppfordrer alle til å inkludere hverandre i sosiale lag og kunne dyrke sine interesser sammen. Dette kan være å lage mat, lese tegneserier eller se på sportslige aktiviteter. I tillegg har vi faste organiserte sosiale aktiviteter som hver enkelt kan delta på:

 • Ved oppstart: Faddermiddag
 • Hver 14. dag: Donut med tilfeldig trekt kollega
 • Månedlig frokost i fellesskap
 • Månedlig arrangement etter Variantdag
 • Januar: Nyttårskalas (Åpent for alle)
 • Mai/Juni: Sommerfest
 • September: Utenlandstur med følge
 • Desember: Julebord med følge

I tillegg har vi et fond på 50 000 kr som vi kan bruke som midler til forskjellige sosiale aktiviteter utover året. Dette kan være til leie av hytte, turer eller andre aktiviteter.

# Personaloppfølging

Variant er summen av vi ansatte, derfor brukes det tid og ressurser på å utvikle hverandre til å bli enda bedre varianter.

Vi ønsker at dette arbeidet har blant annet disse effektene:

 • Å gi alle varianter et verktøy for å utvikle seg personlig og faglig
 • Å skape et godt kollektiv og en god kultur for deling og læreglede
 • Å bli kjent med og utnytte hverandres styrker og verdier
 • Å bygge en god tilbakemeldingskultur
 • Modning som konsulent og som kollega
 • Se og utvikle relasjon mellom leder og ansatt

# Fadder og personalleder

Hver ansatt knyttes til en fadder og en personalleder.

# Fadder

Før oppstart får du tildelt en fadder. Fadderens overordnede ansvar er å gi deg en så god oppstart som mulig. Arbeidet starter ganske raskt etter signering og lenge før du starter hos oss. Variant.

En fadder skal være kontaktpunktet for alle praktiske spørsmål om hvordan ting gjøres og løses i Variant. I tillegg skal fadder følge opp den ansatte i starten med tanke på trivsel og motivasjon.

Før oppstart har fadder disse konkrete oppgavene og tilsvarende etter oppstart.

Det er ingen formell slutt på fadderperioden. Så lenge den ansatte ser verdien av å bruke sin fadder er det åpent for det.

# Personalleder

Din nærmeste leder kaller vi personalleder. Personalleder har det overordnede ansvaret for å bistå deg og legge til rette for at du kan vokse og utvikle deg i Variant. Personallederen er ditt kontaktpunkt inn i ledergruppen.

I tillegg til at personalleder er den du kan ta kontakt med har Personallederen ansvar for å jevnlig følge opp deg. I tillegg vil personalleder ta initiativ til å gjennomføre en utviklingssamtale i halvåret.

I Variant praktiserer vi fritt ledervalg. Det vil si at selskapet foreslår en personalleder for deg ved oppstart. I denne prosessen skal Variant avklare valget med deg. Deretter kan man når som helst velge en ny personalleder ved å ta kontakt med daglig leder, styreleder, eller din nåværende personalleder.

En personalleder må være en del av selskapets ledergruppe, være motivert for å være personalleder, selv ha valgt å være det, og ha erfaring som coach og med coaching.

For tiden har følgende ledere personalansvar:

 • Odd Morten
 • Anders
 • Tonje
 • Mikael
 • Tore

Relasjonen mellom deg og personallederen er basert på coaching. Se også listen over hvem som har lederansvar for hvem.

# Styrkesamtale

En gang i halvåret inviterer din personalleder deg til en styrkesamtale. Her ønsker vi å gi alle varianter et verktøy for å utvikle seg personlig og faglig, og hvor din leder fungerer som en coach og utfordrer deg. En viktig dimensjon i disse samtalene er da styrkebasert utvikling. I tillegg skal samtalen være et sted hvor dere kan fange opp ønsker og behov, hvor man kan diskutere og avstemme forventninger til rollen din.

Gjennom samtalen jobber dere med å identifisere og snakke om dine styrker og hvordan disse kan utnyttes for å utvikle deg og Variant. Dere snakker rundt styrkekvadranten, om potensielle overslag, områder for vekst og dine allergier.

I tillegg skal en slik samtale også involvere en diskusjon rundt trivsel, motivasjon og eventuelle personlige utfordringer.

Basert på dine målsetninger og ønsket vekst blir dere enige om hvordan dere skal jobbe videre. Din personalleder vil støtte deg og coache deg i tråd med det dere er enige om.

# Temperaturmålinger

I stedet for en stor årlig medarbeidertilfredshetsundersøkelse har vi ukentlige check-ins med ansatte - temperaturmålinger. Vi bruker plattformen Winningtemp til dette.

Hver torsdag får ansatte fire spørsmål i e-post, app eller via Slack i kanalen #viktig. Spørsmålene besvares ved hjelp av fire emojies som symboliserer misfornøyd, lite fornøyd, fornøyd eller veldig fornøyd. Undersøkelsen er helt anonym og innsamlet data gir grunnlag for en temperatur innenfor ulike kategorier, på tvers av organisasjonen, i grupper og/eller segmenter.

Vi tror at enklere, mer regelmessige undersøkelser kan bidra til større engasjement og at det er lettere å fange opp uønskede tendenser og sette inn tiltak om nødvendig.