Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

Mangfold

I variant er vi åpne og ønsker at alle skal føle seg velkommen. Vi vil at alle skal føle seg verdsatt og respektert uavhengig av kjønn, kultur, religion eller rase.

Mangfoldsansvarlig

Variant har et overordnet strategisk målbilde om å sette et samfunnsavtrykk der likestilling og mangfold i større grad blir tydelig. I Variant har vi derfor opprettet en rolle med dedikert tid til å jobbe med å nå dette målbildet. En viktig del av denne rollen er å bidra til at flere kvinner jobber innenfor IT generelt og i Variant spesielt. I denne sammenhengen ønsker vi et ekstra fokus på å øke andelen kvinner som jobber med programmering.

Arbeidet består av blant annet i å følge opp og være Variants kontaktperson inn mot:

  • TENK
  • Ada
  • Oda

I tillegg vil koordinatoren jobbe opp mot rekrutteringsteamet med et spesielt ansvar for kvinnerekruttering.

På lengre sikt jobber denne rollen for å se på mulighetsbildet for å øke mangfoldet i bransjen spesielt og dermed også i Variant. Sammen med ledergruppen og rekrutteringsteam vil mangfoldsansvarlig se på kreativ bruk av ulike virkemidler for å nå vårt overordnede mål om å bidra til et samfunn med større likestilling og bredere mangfold.

Mangfoldsansvarlig er fra 2022 Sarah Serussi.