Hvordan vi gjør ting

Her samler vi strategier, rutiner og prosesser for hvordan ting gjøres i Variant. Noen områder krever derimot mer bakgrunnsinfo og utdyping og er derfor skilt ut som egne sider

RÅ er tilrettelegging for læreglede og profesjonalisert som et system for hele Variant.

Person som legger seg ut på en reise

Å etterleve læreglede handler først og fremst om prinsipielle føringer og praktisk tilrettelegging. RÅ er en konkretisering av strukturer og verktøy for individuell oppfølging og felles læring over tid. Dette for å sikre at vi blir de råeste konsulentene for vår egen del og for våre kunder.

RÅ skal kartlegge alle implisitte forventninger folk, både kunder, kolleger og fremtidige arbeidsgivere, kan ha til deg. I tillegg skal RÅ gi inspirasjon og støtte til ulike veivalg i karrieren. RÅ skal gi deg verktøyene og støtten for god faglig og personlig utvikling. RÅ opererer i 2 akser: Det tverrfaglige som samler grupper med lik antall års erfaring, og det spissfaglige som samler folk med lik fagprofil.

RÅ styrer ikke alt av læreglede i Variant. Nysgjerrighet, spontanitet og utforsking både individuelt og på Variantdager er viktig utover RÅ som konsept. Læreglede og delingsvilje skjer hele tiden, uavhengig av kompetanseprogram. Men RÅ fasiliterer et felles grunnlag for alle, i begge akser.

RÅ er en Variantgaranti.

 • En garanti til deg som konsulent. Du skal vite at Variant legger tilrette for din utvikling slik at du kan kjenne på både faglig og personlig vekst.
 • En garanti til dere som kunder. Vi leverer kompetanse, og dere skal vite at hos Variant er det mye god kompetanse å hente. Når kunder engasjerer Variant-konsulenter, får dere en garanti på at vi utvikler oss og holder et faglig nivå som gjenspeiler ansienniteten hos den enkelte konsulent.
 • En garanti til deg som vurderer å bli en variant. Vi vet det er viktig for deg å være et sted du utvikler deg. RÅ er dokumentasjon og en lovnad til alle varianter om fokus på kompetansebygging.

RÅ-grupper

I RÅ deles vi inn i grupper som har like forutsetninger for samme fokusområde. Disse gruppene jobber sammen med ulike tema igjennom året. Alle har sin RÅ-gruppe og slik som med resten av Variant er det lagt opp til en forutbergnelig kategorisering basert på etablerte prinsipper. Inndelingen skjer etter såkalte RÅ-tall.

RÅ-tall = eksamensår, unntatt de tilfellene hvor relevant arbeidserfaring fra før eksamensåret gjenspeiles i lønnstrinn.

Overganger fra en gruppe til en annen skjer i august.

Gruppene starter på 0 års erfaring (nyutdannet) og varer tiden ut. Gruppene vi har per i dag ser sånn ut: Kilimanjaro (0-2 år), Mont Blanc (3-4 år), Denali (5-7 år), Cerro Torre (8-11 år), K2 (12+ år). Hver gruppe har eget fokusområde ut i fra kartlagte forventninger kunder og vi i fellesskap har til det erfaringsnivået.

RÅ-gruppene samler folk med rundt 3 års ulik erfaringsnivå. Dette er viktig for å kunne skape egne lærende grupper som lærer av hverandre. Like viktig er det å samle mye forskjellige erfaringer fra ulike bakgrunner. Dette bruker vi aktivt for å bygge hverandre gode i fellesskap.

Viser inndelte RÅ-grupper: Kilimanjaro (0-2 år), Mont Blanc (3-4 år), Denali (5-7 år), Cerro Torre (8-11 år), K2 (12+ år)

Arbeidet i RÅ-grupper vil være fokus på først og fremst forretningsforståelse, soft skills, personlig vekst og konsulentfaget. De ulike gruppene har ulike fokusområder basert på forventninger til ulike gruppene som vist under. Viktig å vite her at RÅ handler om å gi gode nok verktøy for å nå disse forventningene.

 • Kilimanjaro: I starten er det viktig å innse at det første året handler om å lære å utvikle deg litt og på mange ulike områder, uten å innfri på alle dybdekrav. Målet er å fokusere på å utvikle deg selv og dine ferdigheter. Her skal du være sulten og lærevillig, og tørre å gå inn i nye situasjoner hos nye kunder.
 • Mont Blanc: Du tenker utenfor ditt spesifikke fagområde og fokuserer på produkter i sin helhet og teamet som utvikler disse. Du skjønner hva som påvirker et godt produkt, og hvordan et godt kryss-funksjonelt team jobber. Du har god forståelse for smidig utvikling, og evner å fasilitere beslutningsprosesser. Du er god på å kommunisere verdiforslag og finne plassen til et produkt i gitt strategisk landskap.
 • Denali: Du tar tydelig ansvar hos kunde. Ansvaret ditt er ikke bare deg selv eller teamet, men også forretning og kunde. Du forstår deres behov, utover konkrete oppgaver. Du kan rådgi kunder på en god måte som skaper trygghet. Du har god forståelse for hvordan design, utvikling og produktledelse kan brukes på tjeneste- og strategisk nivå. Du har forståelse for forretningsmodellen til Variant og hvordan vi jobber for å hjelpe kunder nå sine mål.
 • Cerro Torre: Du har god forståelse for strategi og forretning i en virksomhet. Du er god til å gi råd om hvordan ulike fagdisipliner hører hjemme, og hvordan man kan bygge kapabiliteter og modenhet i virksomheten. Du jobber aktivt med å utvikle Variant og strategisk viktige satsninger for oss som selskap.
 • K2: Du bygger miljøer hos kunde og skaper nye muligheter. Du tar ansvar der det trengs og er tilpasningsdyktige for å møte de behovene som trengs til en hver tid. Du er viktig kulturbærere hos Variant og hos kunde med sine fokusområder, enten det er fag og kompetansebygging, synlighet, salg, forretningsutvikling m.m. Du jobber aktivt med å gjøre andre gode og skape nye muligheter for andre, og har fokus på Variants forretningsmodell og se muligheter for utvikling.

Onboardinger

I overgangen fra en gruppe til en annen vil du ha en onboarding. Dette er en slags kickstart på nye grupper og ment til å være arenaer for refleksjon og sette igang prosesser om å se på nye forventninger folk kan få til deg.

Per i dag har vi ikke på plass onboarding for alle grupper, men dette kommer fortløpende.

 • Startskudd (Onboarding Kilimanjaro): Her møtes alle nyutdannet til en uke med læring i trygge rammer.
 • Onboarding Denali: Her møtes alle med 5 års erfaring for casearbeid og individuell oppfølging basert på nye forventninger til noen som har 5 års erfaring.

Fagprofil

I RÅ-grupper jobbes det tverrfagelig. Men i RÅ er det også viktig med spissfaglig og individuell oppfølging. Hver enkelte av oss må aktivt ta ansvar for å utvikle oss som fagpersoner og konsulenter, men vi skal slippe å gjøre det alene.

RÅ legger tilrette for individuell oppfølging av mentor, fagleder og personalleder i løpet av året. RÅ har strukturer og verktøy for å gjøre denne oppfølgingen. Hovedverktøyet vi bruker heter Fagprofil. Vi kan se på fagprofil som en slags læringsplan, men inneholder også kompetanse du innehar. Fagprofiler er en kartlegging av din kompetanse og ambisjonene videre på en strukturert måte. Personalledere, fagledere og mentorer hjelper med å kartlegge og avdekke unknown unknowns, men ansvaret for å jobbe med dette ligger på hver enkelte. Dette gjør i hver dag i oppdrag – men det forutsetter at vi ikke er passive.

Generelle og spesifikke fagprofiler

Din fagprofil blir opprettet i samarbeid med faglig mentor. Den bygger på flere generelle fagprofiler som er etablert ut i fra hva kunder ber om og hvilke forventninger vi har til hverandre kartlagt via ulike workshops med representative utvalg innenfor spesifikke fagprofiler.

Vi har utviklet flere sett med generelle fagprofiler som du kan ta utgangspunkt i. Vi jobber for tiden med systemstøtte for dette, men per nå så ligger dette tilgjengelig i Miro. Eksempler på slike generelle profiler er frontend, dotnet, Java/Kotlin og sky for utvikling. Design har UX, strategisk design og tjenestedesign. Prosjektledere kan velge mellom og prosjekt- og produktledelse. Dette er løse kategoriseringer for å treffe markedet.

Eksempel på en personlig profil som viser utvikling overtid og ulike fokusområder. I toppen er din neste ettappe som du jobber etter aktivt.

Din spesifikke profil vil kartlegge mye av det du er god på og ting du ønsker å jobbe med videre. Fokusområdet for de neste månedene kaller vi "den neste etappen".

Faggrupper

Faggrupper er en samling av folk med samme fagprofil. Faggruppene er en arena for faglig utvikling og deling av kunnskap. Det er så enkelt at vi samler alle folk, på tvers av hele Variant Norge innenfor en spesifikk hovedprofil (den fagprofilen du har valgt å følge for den neste perioden).

Illustrasjon av flere som følger samme fagprofil som grupperes ifelles lærende gruppper.

Faggruppene har en egen møteplan og møter jevnlig for å diskutere faglige problemstillinger, dele erfaringer og lære av hverandre. Her er det absolutt rom for å diskutere de mest snevre fagspesifikke problemstillinger og bare tillate seg selv å nerde over sitt fag.

Faggruppene er ledet av fagledere. Gjennomføring av faggrupper varierer ut i fra hva fagledere syns er hensiktsmessig. Faggrupper representerer kontinuitet av læring, fasilitert av fagledere igjennom hele tiden. Men det er også naturlig for fagledere å gjennomføre noen samlingspunkter i løpet av året. Her kan samlingspunkter være fagkvelder, workshops på Variantdager, felles filmkvelder, ekspedisjonsturer, hyttehelger, hackathons, konferanseutflukter eller noe helt annet som ingen har hørt om før.

I dag har vi 11 markedsstyrte faggrupper:

 • UX Design
 • Tjenestedesign
 • Strategisk design
 • dotnet
 • Java
 • Rådgivning
 • Frontend
 • Plattformutvikling
 • App-utvikling
 • Data Engineer
 • Prosjekt/produkt/prosess-ledelse

Strategisk oppdatering av Fagprofiler og Faggrupper

Fagprofiler blir vedlikeholdt av fagledelse i ulike selskaper. Fagsyn er vår årlige strategisk samling for fagledelsen, En naturlig del av samlingen er å revidere fagprofiler i henhold til nye strategiske satsninger, markedsbehov og generelle forventninger fra bransjen. Her deltar CTO-er, CDO-er og fagledere.

 • Fagsyn starten av året: Kartlegge nye behov og oppdatere store linjer av fagprofiler.
 • Oppfølging midten av året: Se om vi trenger justering av kurs satt på fagsyn.

Fagledere

Fagledere er nøkkelpersoner i Variant og i RÅ. De har ansvaret for den vertikale fagspesifikke aksen i RÅ. Hver eneste fagprofil, og da faggruppe, har sin designerte fagleder. Denne faglederen er en annerkjent ekspert og rollemodell innenfor fagområdet de leder. Fagledere blir valgt inn i en gitt periode og velges inn fra søknader mot de ulike faggruppene vi har som igjen er strategisk styrt av Fagsyn.

Fagleders ansvar

Fagledere er noe av det viktigste vi har i Variant. De har ansvar for å videreutvikle fagområdet sitt innenfor Variant, og utfordre det gjeldende. De skal kjempe for at sitt fagområde er relevant og at vi som selskap er i forkant av generell utvikling.

Noe av ansvarsområder til Fagledere er:

 • Eierskap av fagprofilen: Fagledere har som ansvar å fylle ut og vedlikeholde fagprofilene. Dette er det mest sentrale verktøyet de bruker og vil sette føringen for utviklingsløpet til alle innenfor samme fagprofil. Dette inkluderer å samle inn gode læringsressurser for hvert læringsmål. De trenger selvsagt ikke gjør alt selv, de kan gjerne delegere
 • Leder faggrupper: Fagledere er ledere. De har ansvar for sine faggrupper. Der er det mye fleksibilitet ut i fra hvordan de ønsker å gjennomføre ting. Her skal de spille folk gode, utvikle de og skape nye rollemodeller for Variant og resten av Norge. En del av ledelse er også å forme sin egen retning og kjempe de sakene som er viktige for de samtidig som de jobber for helheten.
 • Skape identitet og fellesskap om fag: Fagpersoner i Variant skal ha et hjem. Fag er tross alt det aller viktigste vi driver med. Fagledere har som ansvar bygge identitet og fellesskap slik at folk kan vokse innenfor sine interesser.
 • Bidra som fageksperter i salg: Fagledere er fenomenale fageksperter. Og sånn sett er de viktige nøkkelpersoner inn i salgscaser hvor det kreves god forståelse av kompetanseområder. Fagledere brukes for å utforme gode løsningsbeskrivelser i større salg og fremheves som eksperter til potensielle og eksisterende kunder.
 • Sette strategisk retning for Variant: Fagledere er essensielle for å sette den overordnet faglige retningen til Variant. En viktig ting de gjør i løpet av året er å delta på Fagsyn, som er den årlige strategiske faglige samlingen i Variant. Der bruker de sin ekspertise til å drive Variant videre innenfor det de mener er viktig.
 • Representere Variant eksternt: Fagledere er fageksperter. Og en ting som er viktig for Variant er å bidra til at fagmiljøet i Norge videreutvikles. Derfor er det også viktig at fagledere i Variant deler av sin ekspertise til hele fagmiljøet. Sånn sett er ikke Fagledere i Variant bare rollemodeller internt i Variant, men som alt annet i Variant: åpent for alle andre.